REGULAMIN APLIKACJI
SIRIO.APP

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, której właścicielem jest Sirius Education Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-686 Warszawa), ul. Św. Barbary 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000718754, NIP 5272838889, REGON 369500142.
Dane kontaktowe: adres korespondencyjny: ul. Św. Barbary 1, e-mail: kontakt@sirio.app. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie oraz drukowanie.
2. Regulamin określa w szczególności:
1) rodzaje i zakres świadczonych usług,
2) warunki świadczenia usług, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Aplikacji, którą posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2
DEFINICJE
Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
1. Aplikacja – aplikacja mobilna Sirio.app, stanowiąca program komputerowy w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwana przez Administratora, przy pomocy której świadczy on usługi, dostępna za pośrednictwem sklepów mobilnych Google Play oraz App Store. Aplikacja umożliwia współpracę pomiędzy Uczniami i Nauczycielami.
2. Giełda zadań – platforma funkcjonująca w obrębie Aplikacji, na której umieszczane są zadania przesyłane przez Użytkowników.
3. Uczeń – Użytkownik korzystający z Aplikacji w celu uzyskania pomocy od Nauczyciela przy nauce wybranych zagadnień.
4. Nauczyciel – osoba fizyczna udzielająca pomocy Uczniom przy nauce wybranych zagadnień.
5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Aplikacji. Małoletni lub osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą być Użytkownikami pod warunkiem uzyskania zgody swych przedstawicieli ustawowych.
6. Konto – konto Użytkownika, tj. profil którego utworzenie jest niezbędne do korzystania z Aplikacji, przypisany do konkretnego Ucznia lub Nauczyciela.
7. Rejestracja – proces założenia Konta przez Użytkownika. W celu prawidłowej realizacji Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia wymaganych pól w formularzu i zatwierdzenia wprowadzonych danych.
8. Administrator – Sirius Education Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-686 Warszawa), ul. Św. Barbary 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000718754, NIP 5272838889, REGON 369500142.
9. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem z chwilą dokonania przez Użytkownika rejestracji i założenia przez niego Konta, na podstawie której Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi za pośrednictwem Aplikacji.
10. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
11. Operator płatności – podmiot świadczący usługi w zakresie dokonywania płatności online (zarówno poprzez obciążenie karty płatniczej, jak i poprzez tzw. szybki przelew), za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać płatności na rzecz Administratora. Operatorem płatności za pośrednictwem którego dokonywane są płatności jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186 (KRS nr 0000274399).

§ 3
REJESTRACJA
1. Dostęp do treści zamieszczonych w Aplikacji jest możliwy co do zasady po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej i utworzeniu przez Użytkownika Konta.
2. Użytkownicy niepełnoletni lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych mogą utworzyć Konto i korzystać z Aplikacji wyłącznie za uprzednią zgodą swych przedstawicieli ustawowych.
3. Użytkownik, w celu utworzenia Konta, zobowiązany jest do wpisania w Aplikacji numeru telefonu komórkowego oraz jego potwierdzenia za pomocą jednorazowego kodu aktywacyjnego, wysyłanego za pośrednictwem SMS. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w Aplikacji. W celu utworzenia Konta Użytkownik zobowiązany jest do podania co najmniej następujących danych:
1) imienia i nazwiska,
2) adresu e-mail,
3) hasła, składającego się z co najmniej 6 (sześciu) znaków,
4) oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu oraz zapoznania się z informacją dotyczącą konieczności wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego na założenie Konta w przypadku Użytkownika niepełnoletniego lub nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega etapowo, Użytkownik zaś winien postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi bezpośrednio w Aplikacji, ewentualnie przekazywanymi na adres e-mail wskazany w ust. 3 pkt 1.
5. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych, a także do ich niezwłocznego aktualizowania w przypadku jakiekolwiek zmiany.
6. Założenie Konta następuje po naciśnięciu ikony „Załóż Konto” w formularzu rejestracyjnym.
7. Po zakończeniu procedury rejestracji Użytkownik ma możliwość dostępu do przypisanego do niego Konta i korzystania z funkcjonalności wskazanych w § 4 poniżej, za pośrednictwem loginu, który stanowi numer telefonu wskazany w trakcie rejestracji oraz podanego hasła.
8. Umowa zawierana jest z chwilą założenia Konta. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji wyłącznie w jednej lokalizacji i na jednym urządzeniu. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
9. Użytkownik nie ponosi jakichkolwiek opłat na rzecz Administratora, związanych z procedurą rejestracji i założenia Konta, opisaną powyżej.

§ 4
APLIKACJA
1. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik uprawniony jest do korzystania z udostępnianych bezpłatnie zasobów Aplikacji (podstawowych informacji o niej, cennika, Regulaminu) oraz uzupełniania i modyfikacji informacji przypisanych do jego Konta.
2. Aplikacja umożliwia nadto, po uiszczeniu przez Ucznia stosownych opłat, dostęp do innych niż wskazane w ust. 1 powyżej zasobów, w szczególności umożliwia interaktywną komunikację pomiędzy Uczniem a Nauczycielem i przekazywanie przez ucznia zadań do Giełdy zadań.
3. Uczeń może dodać zadanie do Giełdy zadań poprzez załączenie zdjęcia, pliku (tekstowego lub graficznego), a także bezpośrednie wprowadzenie jego treści do Aplikacji.
4. W celu umieszczenia zadania na Giełdzie zadań, Uczeń zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Administratora płatności zgodnej z cennikiem.
5. Uczeń przed dodaniem zadania do Giełdy zadań zobowiązany jest do wybrania jego tematyki spośród udostępnionych opcji, ma nadto możliwość dodania komentarza dla Nauczyciela.
6. Uczeń winien nie później niż w terminie 2 godzin od dodania zadania w godzinach 6.00-24.00 do Giełdy zadań uzyskać jego rozwiązanie wraz z opisem oraz stosownymi wyjaśnieniami. W przypadku dodania zadania w godzinach 24.00-6.00 do Giełdy zadań, czas uzyskanie rozwiązania wskazany powyżej rozpocznie się o godzinie 6.00.
7. W przypadku, jeżeli Nauczyciel nie będzie w stanie rozwiązać zadania z uwagi na błędy lub braki w jego treści, zobowiązany jest w terminie wskazanym w ust. 6 zwrócić się do Ucznia o uzupełnienie, weryfikację lub modyfikację treści zadania. Jeżeli Uczeń nie uzupełni lub nie zmodyfikuje treści zadania w sposób umożliwiający jego rozwiązanie, Nauczyciel zobowiązany jest do uzasadnienia braku możliwości rozwiązania zadania, wskazując na te jego elementy, które zostały błędnie określone lub których brak uniemożliwia takie rozwiązanie.
8. W przypadku umieszczenia przez Ucznia treści niezgodnych z § 9 ust. 2, Nauczyciel ma obowiązek zgłoszenia takiej okoliczności Administratorowi. Uczniowi w takim przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów, niezależnie od innych konsekwencji opisanych w niniejszym Regulaminie.
9. Uczeń, po otrzymanym rozwiązaniu zadania, zachowuje prawo do jego wglądu bez ograniczeń, za pośrednictwem Aplikacji.
10. Nauczycielami są osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, zajmujący się nauczaniem w sposób zawodowy. Nauczyciele są osobami zatrudnionymi przez Administratora lub z nim współpracującymi.
11. Sposób rozliczania pomiędzy Administratorem a Nauczycielami jest regulowany na mocy osobnych ustaleń, które nie są przedmiotem niniejszego Regulaminu.
12. Szczegółowe warunki dotyczące korzystania z Aplikacji mogą być również przekazywane Użytkownikom w formie komunikatów wyświetlanych w Aplikacji, w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały.
13. Z uwagi na dbałość o rozwój Aplikacji Administrator zastrzega sobie prawo jej aktualizacji, co może powodować krótkotrwały brak możliwości korzystania z jego funkcjonalności. Administrator zapewnia jednocześnie, że aktualizacje będą wykonywane wyłącznie w niezbędnym czasie oraz w sposób jak najmniej utrudniający Użytkownikom korzystanie z Aplikacji.

§ 5
PRAWA AUTORSKIE
1. Administrator udziela niniejszym Użytkownikom upoważnienia do korzystania z Aplikacji, w zakresie wszystkich funkcjonalności, dostępnych poszczególnym Użytkownikom za pośrednictwem założonego przez nich Konta. Zakres dostępnych Użytkownikom funkcjonalności może różnić się w zależności od nadanych uprawnień, w szczególności uzależnionych od dokonania określonych opłat.
2. Administrator jest właścicielem praw autorskich, innych praw własności intelektualnej, know-how oraz innych praw do Aplikacji, wszelkich komponentów wykorzystywanych przez Aplikację i niezbędnych do jej działania, lub posiada odpowiednie upoważnienia (licencje) na ich wykorzystanie. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że na podstawie Umowy Użytkownik nie zyskuje praw i licencji odnoszących się do Aplikacji innych niż wskazane w ust. 1.
3. Udzielone Użytkownikowi upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do:
1) modyfikowania Aplikacji w jakimkolwiek zakresie i w jakimkolwiek celu,
2) usuwania lub modyfikowania znaków towarowych Administratora, ani żadnych innych,
3) dokonywania analizy odtwórczej, dekompilacji lub deasemblacji Aplikacji, w tym rekonstruowania kodu źródłowego,
4) kopiowania jakichkolwiek treści zamieszczonych w Aplikacji, a także ich dalszego przesyłania jakimkolwiek osobom lub podmiotom trzecim (z wyłączeniem treści udostępnionych przez Nauczycieli w ramach korzystania z Aplikacji).
4. Prawo do korzystania z Aplikacji wygasa z chwilą rozwiązania/ wypowiedzenia/ wygaśnięcia/ odstąpienia od Umowy.
5. Użytkownik nie ma prawa do udzielania dalszych upoważnień, najmu, dzierżawy, ani ustanawiania jakichkolwiek praw rzeczowych odnoszących się do Aplikacji, nie ma również prawa do przekazywania upoważnienia do jego wykorzystania osobom trzecim.

§ 6
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji wymaga:
1) aktywnego połączenia z siecią Internet, pozwalającego na obustronną komunikację,
2) posiadania czynnego adresu e-mail, z którego Użytkownik może bez przeszkód korzystać,
3) zainstalowania systemu operacyjnego Android 5.0 lub nowszy, lub
4) zainstalowanego systemu operacyjnego iOS 9.0 lub nowszy.
2. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania w trakcie zakładania Konta wyłącznie prawdziwych informacji i nieprzekazywania danych umożliwiających dostęp do Konta jakimkolwiek osobom trzecim.
3. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika wymagań, opisanych w ust. 1 i 2 powyżej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji.
4. Użytkownik zobowiązany jest nadto do:
1) korzystania z Aplikacji w sposób nie utrudniający korzystanie z niego innym Użytkownikom,
2) powstrzymania się od działań, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać funkcjonowanie Aplikacji, w tym polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu dostępu do Kont innym Użytkownikom,
3) powstrzymania się od działań z wykorzystanie wirusów, trojanów, botów lub innych kodów lub programów komputerowych, które mogą wpływać w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie Aplikacji,
4) przestrzegania autorskich praw majątkowy Administratora,
5) powstrzymania się od wypowiedzi lub przekazów obraźliwych, pomawiających, rasistowskich lub innych sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

§ 7
DANE OSOBOWE ORAZ ICH WYKORZYSTANIE
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sirius Education Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Barbary 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000718754, NIP 5272838889, REGON 369500142; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@sirio.app
3. podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:
1) rzetelna realizacja zobowiązań wynikających z Umowy oraz umożliwienie swobodnego i płynnego korzystania z Aplikacji przez Użytkowników;
2) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, polegającego na konieczności prowadzenia rzetelnej dokumentacji księgowo – finansowej;
3) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. niezbędność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak oferowanie usług o jak najwyższym standardzie, a także przekazywanie informacji o Administratorze oraz o prowadzonej przez niego działalności.
4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:
1) Umożliwienia korzystania z Aplikacji oraz rzetelnego wywiązania się z Umowy, w tym realizacji płatności oraz rozpatrywania reklamacji,
2) przedstawienia oferty dotyczącej świadczonych przez Administratora usług lub oferowanych produktów, a także informacji o wprowadzanych nowych rozwiązaniach,
3) przekazywanie informacji oraz komunikatów o charakterze marketingowym,
4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
5. Użytkownicy posiadają prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
3) przenoszenia danych,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez przekazanie wniosku za pośrednictwem danych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
6. Dane osobowe Uczniów mogą być przekazywane Nauczycielom, w celu umożliwienia kontaktu oraz ułatwienia wykonania zadań.
7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania zobowiązań wynikających z Umowy oraz niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem zawartej Umowy oraz upływu terminu, w którym organy administracji publicznej mogą wszcząć postępowanie administracyjne związane ze wzmiankowaną Umową, a także do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora działań polegających na oferowaniu produktów i usług oraz działań o charakterze marketingowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Administrator podejmie wszelkie działania, zmierzające do fizycznego, technicznego i organizacyjnego zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przez ich zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem.
10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.

§ 8
OPŁATY
1. W każdym przypadku, gdy Użytkownik w celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji zobowiązany będzie do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Administratora, Administrator przekaże Użytkownikowi informację o cenie (podanej wraz z podatkami), informację o głównych cechach usługi, za którą uiszczana jest dana należność, sposobie zapłaty oraz sposobie uzyskania dostępu do usługi, za którą pobierana jest opłata.
2. Informacja o odpłatności korzystania z funkcjonalności Aplikacji będzie przekazywana Użytkownikowi w formie komunikatu, wyświetlanego we wzmiankowanej Aplikacji. Aktualnie obowiązujący cennik jest udostępniany bezpośrednio w Aplikacji.
3. Sposobem dostawy usługi, za którą Użytkownik uiścił opłatę, jest jej wykonanie za pośrednictwem Aplikacji.
4. Płatności dokonywane za pośrednictwem Operatora płatności dokonywane są w sposób oraz na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, udostępnionym bezpośrednio przez wzmiankowanego Operatora płatności. Za dokonywanie płatności za pośrednictwem Operator płatności, operator ten może pobierać dodatkowe opłaty, w każdym jednak przypadku Użytkownik zostanie o tym powiadomiony.
5. Szczegółowa instrukcja dotycząca dokonania płatności przez Użytkownika będzie przekazywana w formie komunikatów wyświetlanych w Aplikacji lub na platformie udostępnianej przez Operatora płatności, w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały. Użytkownik winien postępować zgodnie z przekazywanym mu na bieżąco instrukcjami.
6. Płatności na rzecz Administratora mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Administratora lub Operatora płatności przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług opisanych w Regulaminie.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Aplikacji. W przypadku jednak, gdy treści zamieszczane przez Użytkownika będą obraźliwe, pomawiające, rasistowskie lub w inny sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Administrator będzie uprawniony do usunięcia takich treści z Aplikacji, a w przypadku, gdy treści takie (lub podobne) będą ponownie zamieszczane przez Użytkownika w Aplikacji, Administrator może ograniczyć lub zablokować dostęp do Aplikacji takiemu Użytkownikowi, niezależnie od uiszczonych przez niego płatności.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do:
1) okresowego wyłączania dostępności Aplikacji w celu jej rozbudowy lub konserwacji,
2) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Aplikacji, bez podania przyczyn,
3) do wykorzystywania Aplikacji do prowadzenia działalności reklamowej, w tym zamieszczania w Aplikacji reklam.
4. Administrator oświadcza, że Aplikacja winna umożliwiać Użytkownikom otrzymanie usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom usługi zostanie uznany przez Użytkownika (lub jego przedstawiciela ustawowego) za niezadowalający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, na adres: ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@sirio.app
5. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
6. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail, w terminie 14 dni od daty doręczenia zgłoszenia do Administratora.
7. W sytuacji, gdy reklamacja będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Administrator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.
8. Administrator nie udziela gwarancji na korzystanie z Aplikacji.

§ 10
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Jeżeli nie określono inaczej, Umowa jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron.
9. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, przekazując Administratorowi odpowiednie oświadczenie, które może być wysłane na adres: ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@sirio.app
2. Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 6 ust. 4, w przypadku przekazania nieprawdziwych danych, które wykorzystane zostały do założenia Konta, a także w przypadku likwidacji Konta. Z wyłączeniem zdania poprzedniego, Administrator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora następuje poprzez przekazanie Użytkownikowi odpowiedniego oświadczenia na podany przez niego adres e-mail.
3. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest konsument, Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku, w którym w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim, Użytkownik skorzystał z płatnych usług oferowanych przez Administratora (które nie mogą zostać zwrócone), nie przysługuje mu prawo zwrotu uiszczonej przez niego ceny.
4. Po upływie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy wygasa.
10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Administratora o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia, które może być wysłane na adres: ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@sirio.app
5. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczającym jest przekazanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 3.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, Strony zwracają sobie wzajemnie to, co dotychczas świadczyły.
8. Wypowiedzenie Umowy lub odstąpienie od niej skutkuje likwidacją Konta oraz utratą przez Użytkownika dostępu do Aplikacji.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownik może powoływać się w sporze z Administratorem na zapisy niniejszego Regulaminu, jak również na wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Spory pomiędzy w pierwszej kolejności rozstrzygane będą przez Strony w drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, Strony poddają rozstrzygnięcie sporu pod orzecznictwo sądu właściwego według przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy będą informowani przez Administratora poprzez przekazanie komunikatu przekazanego za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika, a także poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Aplikacji. Nowa wersja Regulaminu będzie wiążąca dla Stron, o ile w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Użytkownika nie złoży on oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
11. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone w formie pisemnej, na adres: ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontskt@sirio.app

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Do:
Sirius Education Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-686 Warszawa), ul. Św. Barbary 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000718754, e-mail: kontakt@sirio.app.
Ja niżej podpisany niniejszym informuję odstąpieniu od umowy dotyczącej korzystania z aplikacji mobilnej Sirio.app.

Imię, nazwisko oraz login Użytkownika: ………………………..
Adres Użytkownika: ……………………………………………..
Podpis Użytkownika (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………………………………..…………………………
Data: …………………………………………………………….